I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

                

 

 

 

 

 Názov pridelený zákazke:

Dátum odoslania tejto informácie:

PDF

 Rekonštrukcia vzduchotechniky a podhľadu.

     14. mája 2013

Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

16. mája 2013

 Rekonštrukcia vzduchotechniky a podhľadu.

 27. mája 2013

 

 Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

 30. mája 2013

 

 Dodávka informačných, komunikačných technológií, softvérových aplikácií, audio a video zariadení a príslušných súvisiacich služieb

 12. júna 2013

 

SPRÁVA

podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 26. novembra 2013

 

Zákazka na „zabezpečenie publicity a informovanosti“ v rámci projektu s názvom Inovácia jazykov pre život

 11. novembra 2013

Zákazku na dodávky spotrebného tovaru a prevádzkového materiálu v rámci projektu s názvom  Inovácia jazykov pre život

17. januára 2014

Zverejnenie zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 na predmet zákazky

"Rekonštrukcia budovy Spojenej školy - PD"

20. januára 2014

SPRÁVA 1/2014
podľa § 21 ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

16. mája 2014