Domov        Hlavné aktivity        Kurz vzdelávania        Jazykové učebne

Návšteva divadelného predstavenia vo Viedni        Výstupy z hodín

 

Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra

 

Projekt: Inovácia jazykov pre život

 

Podporujú

                        

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

 

 

 

http://www.kartarena.sk/userfiles/image/logo%20MSVVAS%20SR.jpg  http://www.nitrafest.sk/images/uploads/Nitriansky-samospr%C3%A1vny-kraj.jpg

Projekt :  Inovácia jazykov pre život

 

n  schválený Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ

n  na projekt je poskytnutý nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

v rámci v rámci Operačného programu Vzdelávanie a spoluúčasti Nitrianskeho samosprávneho kraja

 

 

Názov Projektu

Inovácia jazykov pre život

Kód ITMS

26110130531

Operačný program

Vzdelávanie

Spolufinancovaný z

Európsky sociálny fond a Štátny rozpočet Slovenskej republiky

Prioritná os

1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.1 Premena tradičnej školy na modernú

 

 

 

Cieľ projektu

Obsahová prestavba vzdelávania v cudzích jazykoch na Spojenej škole s využitím inovovaných foriem a metód vzdelávania.

Špecifický cieľ

projektu 1

 

Inovácia vzdelávacích kompetencií pedagogických

zamestnancov školy v oblasti vyučovania cudzích

jazykov:

  • aktualizovať pripravenosť učiteľov na výučbu - pre potreby novej štátnej objednávky v podobe štátneho vzdelávacieho programu a pre zmenené podmienky krajín Európskej únie.

  • posilniť pedagogické a psychologické spôsobilosti učiteľov o aktuálne odborné informácie a metodické postupy  v oblasti pedagogiky, psychológie, komunikačnej zručnosti, cudzích jazykov a informačných technológií a tým posilniť flexibilitu pedagogických zamestnancov pri zmenách metód a potrieb vo vyučovaní

Špecifický cieľ

projektu 2

 

Rozvoj a posilnenie jazykových kompetencií žiakov, zvýšenie motivácie  žiakov

 

 

 

Cieľová skupina žiakov Spojenej  školy, Slančíkovej 2, Nitra,  na ktorú sú aktivity projektu zamerané,

zahŕňa  všetkých žiakov školy - cca 1140 žiakov vo veku 11 – 21 rokov.